เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.จีรนุช   เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นำโดย คุณประมนต์ สุธีวงศ์  ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย           ดร.ธาริษา วัฒนเกส กรรมการมูลนิธิโตโยต้า คุณสุทธิ จันทร์วิเมลือง กรรมการมูลนิธิโตโยต้า คุณยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ กรรมการมูลนิธิโตโยต้า คุณวิบูลชัย ณ ระนอง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ และที่ปรึกษาบริหารอาวุโส  บริษัทโตโยต้า  มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด              คุณนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์การ คุณกิตติ สงวนตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้าขอนแก่น  ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด คุณธีรนันท์ กิ่งแก้วเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการจำหน่าย บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด คุณมนตรี ธีระกนก ประธานบริหาร บริษัทโตโยต้าอมตะ จำกัด

ทั้งนี้ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้น ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ และคุณสุธา ลอยเดือนฉาย ได้นำเสนอผลงานเรื่อง แผ่นรองรับกันกระแทก พร้อมชมต้นแบบ ต่อด้วย ดร.วศกร ตรีเดช  นำเสนอโครงการพัฒนาระบบ   KKU E-Motorcycle Eco-System จากนั้น นายสุรพงษ์ ชาวสวนงาม ได้นำเสนอเรื่อง การระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติ เลี้ยงปลานิลในบ่อน้ำระบบหมุนเวียน

ภายหลังจากการรับฟังการนำเสนอผลงานทั้งสามของคณาจารย์และนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พาคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ชมต้นแบบจริงของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและสถานีชาร์จ ณ ลานหน้าอาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ

In this article