Mr. Kenta Higa นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 58  โดยมีกำหนดมาแลกเปลี่ยนและศึกษาวิจัยในด้าน Bio Energy ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 58 ซึ่ง Mr. Kenta Higa มี ผศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำดูแล
ทิพากร/ข่าว
จารุณี/รายงาน
In this article