วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   และผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เข้าพบปะคณะผู้บริหาร บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพบปะพูดคุย นโยบายมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด KKU Transformation การรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกัน โดยมี รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียริวิตร

รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้นำเสนอผลงานการบริหารจัดการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการจัดการหลักสูตร  การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ความสำเร็จของตัวชี้วัดต่างๆ ระบบสารสนเทศ ความท้าท้ายเชิงกลยุทธ์ของคณะ   และมาตรการในช่วงวิกฤตโควิด-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการ จำนวน 4 ด้าน  ได้แก่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน การงดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ตามประกาศของจังหวัดมีการเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการจัดสอบแบบออนไลน์   การเลื่อนสอบ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 13 –26 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่ 18 -29 พฤษภาคม 2563 การเลื่อนการฝึกงานภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 และการตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยงานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  2. ด้านการช่วยเหลือนักศึกษา สำรวจความพร้อมนักศึกษาในการเรียนและการสอบแบบออนไลน์ จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่รับผลกระทบจากโควิด 19 จัดโครงการจ้างนักศึกษาทำงานเพื่อให้นักศึกษามีรายได้  การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษา การจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาการเรียนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยงานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3. การบริหารจัดการ การจัดแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ในคณะและสาขาวิชา จัดหาหน้ากากอนามัยแจกและจัดทำหน้ากากผ้าให้บุคลากรและนักศึกษา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดอาคารเรียนทั้งหมด 18 อาคารของคณะ กำหนดให้อาจารย์และบุคลากรทำงานที่บ้าน (Work for Home) พัฒนา Application สำหรับการลงเวลาเข้า-ออกงาน สำหรับบุคลากร การจัดหาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ การตั้งจุดคัดกรองบริเวณใต้ตึกเพียรวิจิตร  และการยกเว้นการเก็บค่าเช่ารายเดือนให้แก่ผู้ประกอบการในคณะ 4. การพัฒนานวัตกรรมสู้โควิด 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนวัตกรรมที่คณะฯ ดำเนินการแล้วนั้น เช่น  ตู้ฆ่าเชื้อ UV และ UV Stand  หุ่นยนต์และกล้อง Thermoscan   Wireless/Extended Stethoscope    Temporary Negative Pressure Room และ Negative Patient Transfer Bed แผ่นกั้นตรวจโควิด Swap Covid  Face Shield  ที่เหยียบเจลล้างมือ  PAPR เตาเผาหน้ากาก การออกแบบห้องความดันลบ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นต้น

จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าว ชื่นชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการสร้างผลงานโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าของคณะ ได้นำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการจัดหาชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรา ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ดังนั้นมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องวางกลยุทธ์เพื่อปรับตัวกับค่านิยมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้รองรับกับตลาดปัจจุบัน   เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราได้ตั้งปณิธานไว้

In this article