เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558  ทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การนำของ ศ.ดร.อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร คณบดี   ได้จัดกิจกรรม“ผู้บริหารพบบุคลากรสายวิชาการและแนะนำอาจารย์ใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์” ขึ้น เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังแนวนโยบายของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ชุดใหม่ ในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนได้รับฟังเสียงสะท้อนแนวความคิดจากบุคลากรสายวิชาการ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาบริหารงานของคณะฯ ต่อไป
จารุณี/ข่าว
ธีรฉัตร/ภาพ
In this article