เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “Proposal Clinics : เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร เขียนให้ได้ เขียนให้โดน” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร และผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็น คณาจารย์ นักศึกษา จำนวน 30 คน

In this article