เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับนายสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมี ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นพยานฝ่าย มข. และนายประดิษฐ์ เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่าย รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นพยายาน ฝ่าย กฟภ. ท่ามกลางคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน
สำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรด้านวิศวกรรมรองรับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy) ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมสนับสนุนการประชุมทางวิชาการและกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังจะมีการร่วมกันจัดบรรยายพิเศษ การสอน  ฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานทางด้านวิศวกรรม โดยข้อตกลงฯ นี้ มีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2560–2563

ข่าว  จารุณี นวลบุญมา
ภาพ  กองประชาสัมพันธ์ กฟภ.

In this article