เมี่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมด้วย รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร. ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์ ที่ปรึกษางานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และผศ.ดร.ภูริพงศ์  สุทธิโสภาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าประชุมหารือเกี่ยวกับการทำหลักสูตรที่สอดคล้องกันระหว่างมหาวิทยาลัยและงานวิจัยที่สามารถทำร่วมกันได้ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิศวกรไฟฟ้าอยู่ ตรงไหนในโลก เทคโนโลยีควอนตัม” โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล และทีมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร

In this article