เมื่อวันที่ 21   สิงหาคม 2558  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศ.ดร.อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และอุตสาหกรรมสัมพันธ์    ได้มอบทุนสนับสนุนการเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพทางด้านการวิจัยสถาบัน จำนวน 8 ทุน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร
     ศ.ดร.อภิรัฐ   ศิริธราธิวัตร คณบดี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งมีมาตรการในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานประจำ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานการพัฒนา ดังนั้นคณะฯ จึงได้ขานรับนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดกรที่ดี กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้สร้างผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพที่ตนเองรับผิดชอบ
     สำหรับหัวข้องานวิจัยมีดังนี้
     1. การศึกษาการชุบแข็งแบบจุ่มซ้ำมีดที่ทำจากตะไบ กรณีศึกษา: กลุ่มตีมีดบ้านม่วงหวานจังหวัดขอนแก่น  นายสมชาย แก้วบุญเรือง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     2. การศึกษาการหลอมเศษเหล็กและการหล่อคืนรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในการศึกษาวิชาปฏิบัติการโรงงานวิศวกรรม โดย นายอภัย ศรีบุญเรือง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     3. การปรับปรุงระบบดูดควันจากงานเชื่อมไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ โดย นายวิเชียร ศรีไพร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านวารสารข่าว โดย นางสาวจารุณี นวลบุญมา สำนักงานประชาสัมพันธ์
     5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพัสดุสำหรับอาคารเรียนเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย  นางสาวสุทธิกมล ภูวิลัยงานคลังและพัสดุ
     6. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. โดย  นางสาวลัดดาภรณ์ อินตาหามแห งานคลังและพัสดุ
     7. การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างการเช่ารถยนต์กับการซื้อรถยนต์ โดย  นางสาวสุวรรณี มังดินดำ งานบริหารและธุรการ
     8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  นางธรธัญญา ธารเลิศ สำนักบัณฑิตศึกษา
ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย เพื่อจะได้นำมาพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพที่ดี
จารุณี/ข่าว
ธีรฉัตร/ภาพกราฟิก
In this article