เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ. ดร. ณัฐพงษ์  อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. ดวงกนก ธนังธีรพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ. ดร. ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์ ที่ปรึกษางานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์  และ รศ. ดร. กฤษ เฉยไสย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Mr. Shoichi OGIWARA ประธานบริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ประกอบด้วย Mr. Daisuke KURAMOTO ตำแหน่ง General Manager of Marketing & Coordination Dept., Mr. Yuji Honjo ตำแหน่ง General Manager of Power System Business Dept. Ms. Supreeya Chatirung, และ Ms. Skulnate Buabarn 

สำหรับการหารือความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่สืบเนื่องมาจากที่ทางคณะฯ ได้รับสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวน 2,000,000 บาท จาก บริษัทมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางบริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาต้นแบบระบบ Electric Motorcycle Eco-system ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นเพื่อสานต่อกิจกรรมและความสัมพันธ์อันดี Mr. Shoichi OGIWARA ประธานบริษัทฯ จึงได้เดินทางมาเยือนและเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาโครงการดังกล่าว

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบ Electric Motorcycle Eco-system ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารถจักรยายนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Motorcycle ให้สามารถใช้งานในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งรถจักรยายนต์ไฟฟ้าที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะออกแบบให้มีความหลากหลายด้านสมรรถนะการใช้งานเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรมการขับขี่และสมรรถนะการทำงานที่เหมาะสมในการใช้งานรถจักรยายนต์ไฟฟ้าจริง อีกทั้งรถจักรยายนต์ไฟฟ้านี้จะติดตั้งเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานต่อการลักขโมย และตรวจสภาพยานพาหนะได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นที่สนใจในการขยายผลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษาต่อไป

ในวันดังกล่าว คณะอาคันตุกะ ยังได้เดินทางเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหารือความร่วมมือวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย โดยมี รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นผู้ให้การต้อนรับ 

ทั้งนี้ คณะอาคันตุกะ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยมี ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง ห้วหน้าโครงการฯ บรรยายการดำเนินงานและนำคณะเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

In this article