เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ The 1st EN International Student Day โดยมีรองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการการเปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนในการกล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 1 และสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาเต็มเวลาและแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ผู้แทนหลักสูตรนานาชาติของคณะฯ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อาคม แก้วระวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์ เงินเย็น เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
โดยรองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนในการกล่าวรายงาน ได้เปิดเผยว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของนักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเล่นเกมเพื่อเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนรวมกว่า 150 คน จากนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายเชื้อชาติ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย เมียนมาร์ สปป. ลาว และกัมพูชา เป็นต้น”
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า “วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคม และถือว่ามีบทบาทอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนั้น นักศึกษาซึ่งถือเป็นความหวังในการเป็นวิศวกรที่นำไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนั้น จำเป็นต้องมีความสามัคคีและมีเครือข่ายทางวิชาชีพที่เข้มแข็ง กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้ทำความรู้จักกัน เรียนรู้ความต่างทางวัฒนธรรม ต่างพื้นที่ หรือแม้กระทั้งต่างศาสนา และปรับตัวเข้าหากันให้พร้อมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางทักษะวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเท่านั้น คณะยังมีแผนและกิจกรรมอีกมากมายให้นักศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการออกไปพัฒนาสังคมต่อไป ผมจึงอยากให้ทุกคนตั้งตารอคอยกิจกรรมเหล่านั้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้”

 

ทิพากร/ข่าว

In this article