เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะวิศวะ มข. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมรองรับการใช้งานทั้งในด้านการเรียนการสอนภายในคณะ ด้านการให้บริการวิชาการภายนอกคณะ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้บริการเครื่องมือวิจัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมจำนวน 50 คน

 

 

ข่าว/งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

In this article