เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวะ มข. ได้จัดโครงการ Proposal Clinics ในหัวข้อ “การเขียนงบวิจัย ให้สอดคล้องกับเกณฑ์สำนักงบประมาณ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร และผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งให้คำแนะนำในการเขียนงบประมาณวิจัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการจัดทำข้อเสนอโครงการของแต่ละแหล่งทุน ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังเป็น คณาจารย์ นักศึกษา ทั้งในห้องประชุมและ ผ่าน Zoom Meeting จำนวน 25 คน

In this article