เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหารบริษัทน้ำตาลราชบุรี ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ ศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนาบริหารจัดการในการให้ความรู้ ร่วมกันจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดทำโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทยต่อไป

In this article