เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เบอร์ลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่บริษัท เบอร์ลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตมณี นันทสาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีระ วีรธรรมสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน บริษัท เบอร์ลลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ที่มีบริษัทลูกหลายบริษัท เช่น บริษัท บิ๊กซี จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตแก้วไทย สบู่ตรานกแก้ว ขนมโดโซะ ฯลฯ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนาม คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตขวดแก้ว เริ่มจากการหลอมทรายและวัตถุดิบ จนขึ้นรูปเป็นขวดต่าง ๆ ที่มีการใช้ในประเทศไทย มีผลผลิตมากกว่า 3,200 ตันต่อปี มีระบบการผลิตแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนและมีต้นทุนการผลิตต่ำเป็นอันดับต้นของโลก

#MOUENKKU
#ENKKU

In this article