ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 10th GMSARN International Conference 2015 on Smart Energy, Environment and Community Development in GMS” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นางโรจนี หอมชาลี และนางเดือนรุ่ง สุวรรณโสภา นศ.ระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการแบบ oral presentation รวมจำนวน 5 บทความ โดย ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ และรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ได้รับเกียรติให้เป็น Session Chairperson ประจำกลุ่มย่อย ในการนำเสนอด้าน Social Development ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวนี้ เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น เดนมาร์ก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว กัมพูชา และไทย
      ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกเครือข่าย GMSARN (Greater Mekong Subregion Academic and Research Network) โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่าย ซึ่งมีข้อตกลงที่จะพัฒนาวิชาการและงานวิจัย เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ
ผศ.ดร.ยุวรัตน์ เงินเย็น/ข่าว
นางสาวจารุณี  นวลบุญมา/รายงาน
In this article