ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอรสา วิมลเฉลา วศ.9 อดีตเลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัยนายกฯ คุณขวัญใจ ประดิษฐานนท์) ,กรรมการมูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัล ASEAN Outstanding Engineering Contribution Project Award ครั้งที่ 33 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม และสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย จีน ฯลฯ ได้พิจารณาเห็นว่า คุณอรสา วิมลเฉลา วศ.9 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานยอดเยี่ยม รวมทั้งอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านงานวิศวกรรม เป็นเกียรติให้กับวิชาชีพวิศวกรรมไทย

In this article