หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 15,000 บาท
โครงการพิเศษ 30,000 บาท
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคปกติ 30,000 บาท
โครงการพิเศษ 40,000 บาท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 37,500 บาท
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
X