อัตราค่าศึกษาหลักสูตรปกติ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 15,000 บาท
โครงการพิเศษ 30,000 บาท
หลักสูตรระดับปริญญาโท ภาคปกติ 30,000 บาท
โครงการพิเศษ 40,000 บาท
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 37,500 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนี่ยม (บาท/baht)
ผู้มีสัญชาติไทย ผู้ไม่มีสัญชาติไทย
กลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อื่นๆ
1. ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติละ 45,000 บาท 45,000 บาท 60,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(ชำระเพียงครั้งเดียว) 10,000 บาท
3.ค่าธรรมเนียมพิเศษภาคการศึกษาปกติละ 5,000 บาท 5,000 บาท
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
X