ผลงานวิจัยชื่อ การตรวจวัดปริมาณสิ่งปนเปื้อนในอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพไฮเปอร์สเปกตรัม และเคโมเมทริกซ์ (Identification and Quantification of Trash  in Delivered Sugarcane using Hyperspectral Imaging and Chemometric Technique) ของ รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Best poster ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World sugar congress ระหว่างวันที่ 2- 5 กันยายน 2562 ณ ตูกูมัน ประเทศอาร์เจนตินา  จัดโดย International society of sugarcane technology ซึ่งองค์กร ISSCT หรือมีชื่อเต็มว่า International Society of Sugar Cane Technologists เป็นองค์กรสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี หน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้องในด้านความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ปัจจุบันองค์กรตั้งอยู่ที่ประเทศ Mauritius และเคยมีการจัดประชุม International Congresses มาแล้วกว่า 29 ครั้ง ในทุกๆ 3 ปี นับตั้งแต่ ปี คศ. 1924 ซึ่งเป็นปีแห่งการก่อตั้งองค์กรดังกล่าว  โดยปีนี้ XXX ISSCT  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  738 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และนำเสนอความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติในกลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดทำนโยบาย นักวิชาการศึกษา ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลก

In this article