วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 – 13.00 น. งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ จัดงาน Lunch Talk การเสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาประยุกต์ใช้กับภาพถ่ายเพื่อช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์ ในหัวข้อ “Medical Image Analysis Using Artificial Intelligence” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร การบรรยายดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร  ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก บรรยายในหัวข้อ “Image Value Chain” ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย บรรยายในหัวข้อ “Data Masking” และ ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ บรรยายหัวข้อ “Image pre-processingและ Object detection example” ตอนท้ายของการบรรยาย ดร.นวภัค ได้แสดงตัวอย่างการตรวจจับภาพ โดยใช้ CiRA Core ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มอัจฉริยะสัญชาติไทย นวัตกรรม AI ที่ถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นตัวอย่างในการทำการวิเคราะห์ภาพ เพื่อนำไปวินิจฉัยโรคต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทั้งในห้องเสวนาและผ่านทางโปรแกรม Zoom จำนวน 62 คน

In this article