วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30-13.00 น. งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ จัดงาน Lunch Talk การเสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ ในหัวข้อ “AI in Medical Imaging สำหรับการวินิจฉัยโรค” เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และทางคณะแพทยศาสตร์นำโดย รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอข้อมูลประเด็นวิจัยทางการแพทย์ที่ต้องการพัฒนาร่วมกัน จากคณาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา โดยนำเสนอหัวข้อเพื่อหาความร่วม เช่น AI in Medical Imaging, Diabetic Retinopathy, AI for ROP screening , Development and validation of deep learning Artificial Intelligence in the OCT-based diagnosis of Polypoidal Choroidal Vasculopath, Change auto detection in fundus photography มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทั้งในห้องเสวนาและผ่านทางโปรแกรม Zoom (Online) จำนวนร่วม 70 คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเสวนาแบบ Lunch Talk ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์นี้มีกำหนดจัดแบบสลับกัน ประจำเดือน เพื่อสร้างบรรยากาศ ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อคนอิสาน เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

In this article