งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ Publication Clinic for Graduate Students รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมต่อการเขียนบทความ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนบทความ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หรือ SCI ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 33 คน ณ โรงแรมวารีวัลเล่ย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชาวอังกฤษ Invited  Speakers Mr. Roger and Mrs. Carol Ward, รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, อาจารย์เจษฎา โพธิ์สม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และคุณกฤษณา กลางเภา วิทยากรจากสำนักหอสมุด มข. มาบรรยายและฝึกกิจกรรมกลุ่มในการอบรมดังกล่าว

 

 

ข่าว-งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

In this article