เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.วิชชา เฟื่องจันทร์ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 เพื่อส่งความสุขแด่บุคลากรสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ขั้นสูง นพ.สุชาติ พหลภาคย์ ที่ปรึกษา อ.พรมณี หาญหัก รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ คุณบุรี เสรีโยธิน และ ดร.ธิรากร มณีรัตน์ กรรมการ โดยสถาบันฯ ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นกัน

In this article