วันที่ 16 มีนาคม 2566  งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งาน ChatGPT โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายให้กับบุคลากรงานวิจัย นวัตกรรม วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ChatGPT เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรในอนาคต การอบรมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน ChatGPT เบื้องต้น การสร้างและใช้งานโมเดลภาษาธรรมชาติ การสร้างและใช้งานโมเดลภาษาอัตโนมัติ การประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วย ChatGPT และการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย ChatGPT หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น บุคลากรทุกคนได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้งาน ChatGPT อย่างเหมาะสม และพร้อมจะนำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
สำหรับโปรแกรม ChatGPT คือ แอปพลิเคชันการสนทนาแบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ซึ่งจะตอบคำถามหรือตอบกลับผู้ใช้งานด้วยข้อความเสมือนเป็นคนจริง โดยมีการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่มากมายในภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ที่ได้รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และอื่น ๆ
www.en.kku.c.th

In this article