21754706_1423908127677438_6734553_o

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ นางสมจิตร ยามี คนงานทำความสะอาด   ที่ได้เก็บมือถือของ นางสาวพรพิรุณ แสงแสน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ในห้องน้ำชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร และได้ส่งมอบคืนให้แก่นักศึกษาไปแล้วนั้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำดี  และขอชื่นชมในการทำดี มีจิตใจซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณที่ดีของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของ นายเลิศ ทับเกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำตึกเพียรวิจิตร ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ของนักศึกษาได้ และได้นำส่งคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอยกให้เป็นบุคคลตัวอย่างควรค่าแก่การยกย่อง และเป็นผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ชินะวัฒน์ มุตะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณบดีได้กล่าวยกย่องชมเชย และมอบของที่ระลึกให้กับ นายนริศ พรมมุณี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเก็บกระเป๋าเงินของนักศึกษาได้ โดยนำมาแจ้งและเก็บไว้ที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของคณะฯ เพื่อประกาศตามหาเจ้าของ ซึ่งการทำความดีในครั้งนี้ก็จะถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้สังคมมีความเข้มแข็งซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน และเพื่อเป็นตัวอย่างการทำความดี ทั้งนี้ทางคณะวิศวกรรมศาตร์ ขอยกย่องในการทำความดีของนายนริศ พรมมุณี ขอให้ดำรงรักษาความดีไว้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่น ๆ ต่อไป

นายอธิเบศ์ร ประวะเน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เก็บเงินได้ จำนวน 100 บาท หน้าลิฟท์ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร โดยมีนักศึกษามารับคืนเป็นที่เรียบร้อย  ทั้งนี้คณะขอชื่นชมนักศึกษาดังกล่าวที่ได้ทำดี มีจิตใจที่ซื่อสัตย์ และมีจรรยาบรรณของนักศึกษาที่ดี