ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2561 ซึ่งผลปรากฏว่า ดร.วศกร ตรีเดช ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยานิพนธ์เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลงชีวภาพจากชานอ้อย โดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน” โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ โดยได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 ตึก 50 ปีวิศวะรวมใจ

นอกจากนี้ ขอแสดงความกับ นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ วศ.20 นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับรับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2562 ด้านการบริหาร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านรองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย ท่านรองคณบดีบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) และท่านนายกสมาคมศิษย์เก่า MBAKKU ที่มาร่วมแสดงความยินดี

In this article