ต้นแบบในการประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำแข็งหลอด ผลงานวิจัย รศ.ดร.อนุสรณ์ ชินสุวรรณ ภาควิสชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายการ Tech Talk ช่อง MCOT Family