คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ ทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้ก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนการแกลเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับสถาบันต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันต่างประเทศ สำหรับระดับปริญญาตรีสนับสนุนสูงสุดถึง 15,000 บาท ในระดับปริญญาโทและเอกสนับสนุนสูงสุดถึง 40,000 บาท

การรับสมัครและการสนับสนุนจากคณะฯ

หัวข้อ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้น –           มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต

 

–           GPA 2.5 ขึ้นไป

 

–          มีหนังสือตอบรับให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับ

สถาบันต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแบบไป

สถานที่จริง(On-site) แบบเสมือนจริง

(Virtual) หรือแบบผสมผสาน ก็ได้ และ

เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือ

เทียบเท่า

 

–           กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

ได้แก่ ลงทะเบียนเรียนกับสถาบัน

ต่างประเทศ/ ฝึกอบรมด้านวิชาการ/

วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา ฯลฯ

–           เป็นนักศึกษาระดับ ป.โท หรือ ป.เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์และลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

 

–           มีหนังสือตอบรับจาก Host Professor หรือ Mentor ให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยจะไปแบบสถานที่จริง (On-site), แบบเสมือนจริง (Virtual) หรือแบบผสมผสาน ก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันหรือเทียบเท่า

 

 

–           กิจกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ การทำวิจัย การลงทะเบียนเรียนกับสถาบันต่างประเทศ การฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ เป็นต้น

 

การสนับสนุนจากคณะฯ – แบบ On-site (ไปสถานที่จริง) วงเงินไม่เกิน

15,000 บาท

 

 

– แบบเสมือนจริง (Virtual) สนับสนุนเป็น

ค่าลงทะเบียนกับสถาบันต่างประเทศ วงเงิน

ไม่เกิน 15,000 บาท

 

– แบบผสมผสาน (On-site+Virtual) วงเงินไม่

เกิน 15,000 บาท

–          แบบ On-site (ไปสถานที่จริง)

o   เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท

o   เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท

–          แบบเสมือนจริง (Virtual)

o   เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท

o   เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท

–          แบบผสมผสาน (On-site+Virtual)

o   เขตประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามแบบเหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 30,000 บาท

o   เขตประเทศอื่นๆ (นอกเหนือจาก ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) เหมาจ่ายไม่เกินทุนละ 40,000 บาท

 

 

รับสมัครนักศึกษา(ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565) ตั้งแต่วันที่ 1 ธค 64. – 31ม.ค. 65 นี้

นักศึกษาที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัคร หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรภายใน 50215 หรืออีเมล enforeign@kku.ac.th

 

Downloadรายละเอียดและเอกสารการสมัครได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1cxzZVATC0CbwYMLSDoIgYU1hsgqa9V_e&authuser=kookkai%40kku.ac.th&usp=drive_fs

In this article