📌 📌 ประชาสัมพันธ์ 📌 📌
👨🏻‍🔬 ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence)
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 กันยายน 2563 นี้
งบประมาณสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท/โครงการ
.
👉🏻 ลักษณะโครงการ
 สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานวิจัย เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ ที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนหรือออกสู่เชิงพาณิชย์มาก่อน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนางานวิจัยสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง
 การวางแผนและวิเคราะห์แนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจ (Industry Convergence) รวมถึงการมองหาภาคเอกชนที่จะมาใช้ประโยชน์งานวิจัยในอนาคต
.
👉🏻 การสนับสนุน
 การวิจัยและพัฒนาต่อยอด (Up-scale R&D)
 การวางแผนธุรกิจในเบื้องต้นและหาคู่ค้าที่มีโอกาสร่วมมือทางธุรกิจ และจัดทำรายงาน Industry Convergence
.
👉🏻 เงื่อนไข / คุณสมบัติของงานวิจัย / กรอบงานวิจัย
 งานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI 1
 งานวิจัยในระดับ TRL 1-3 (ในกรณีนี้ ต้องพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับ TRL 4-6 เมื่อจบโครงการ โดยต้องมีการก้าวกระโดดอย่างน้อย 2 ขั้น TRL)
 ข้อเสนอโครงการที่จะยื่นขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้กรอบงานวิจัย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
.
📩 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สแกน QR Code https://bit.ly/2Ebnu3y ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: tm@kkusp.com
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณยศพล พงษ์แก้ว / คุณพิชชาญา ไกรสกุล โทร. 043-048048 ต่อ 120
📌 หรือสอบถามได้ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

In this article