เมื่อวันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายธนพร สิงห์ภู่, นางสาวลลิตา พรรณดวงเนตร และนายกันตพงษ์ แข้โส ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ( Japan International Cooperation Agency, JICA)  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการ “ Short-term program of innovative Asia Advanced Agricultural technology Kyushu University ” ณ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยคิวชู วิทยาเขตอิโต้ (School of Agriculture, Kyushu University, Ito Campus) จังหวัดฟุกุโอะ ประเทศญี่ปุ่น  โดยมหาวิทยาลัยคิวชู ก่อตั้งขึ้นในปี 1903 เป็น 1 ใน 7 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งชาติ ที่มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งในโครงการนี้มีนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน 13 คน จาก 6 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน และกำแพงแสน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเนื้อหาประกอบด้วยการฟังบรรยายเกี่ยวกับ Biotechnology, smart farming, agricultural technology, environmental science และfood science โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยของตนเองให้แก่อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท และเอก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวโน้มในการทำงานวิจัยในอนาคต เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการพัฒนาการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และโรงเรือนอัตโนมัติ โดยมี Assoc. Prof. Dr. Yasuaki Hiromasa, Assoc. Prof. Dr. Takashi Okayasu และ Asst. Prof. Dr. Akinori Ozaki เป็นผู้บรรยาย ตลอดโครงการ นอกจากนี้คณะนักวิจัยรุ่นใหม่ยังได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตใบชาพร้อมชงแบบอัตโนมัติ ที่โรงงานผลิตใบชา ที่มีการเก็บเกี่ยวใบชาโดยการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวใบชาอัตโนมัติไร้คนขับ ที่ไร่ชา Chiran Tea Farm เมือง Chiran และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสุราญี่ปุ่น (Japanese Shochu) ที่มีการหมักด้วยวิธีโบราณผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ โรงงาน Sutsuma brewery ที่เมือง Makurazaki จังหวัด Kagoshima

In this article