เมื่อวันที่ 23-28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นางสาวกมลพรรณ รัตนะโสภา นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยริวกิว (University of the Ryukyus) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Agriculture Program (IAP) –International Workshop/Winter Course

ได้เดินทางไปเข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยริวกิว จังหวัด Okinawa ซึ่งมหาวิทยาลัยริวกิว เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดโอกินา

โดยโครงการนี้มีนักวิจัยรุ่นใหม่มากกว่า 20 คน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศญี่ปุ่น โดยเนื้อหาประกอบด้วยการการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการทำโปสเตอร์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสนำเสนองานวิจัยของตนเองในรูปแบบโปสเตอร์ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมฟาร์มของมหาวิทยาลัยริวกิว, การปลูกผักผสมผสานกับการทำโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านอิมาโดมาริ, ซากปราสาทนาจิจิน(ruin of Nakijin Castle) และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Churaumi.

In this article