คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าร่วมการเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 (IE Network Conference 2015) จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้หัวข้อ “Academics – Industrial Research Collaborations in order to be Excellence in ASEAN”  ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 โดยงานนี้ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จำนวน 4 บทความ  ประกอบด้วย
     1. บทความเรื่อง Guidelines for the applied assistive technology for patients (NON-OCCUPATIONAL DISABILITIES) to a person who is a disease caused by the work (OCCUPATIONAL DISABILITIES). ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ด้าน Work Study, Ergonomics and Design Engineering ผลงานของ นายคมกริช จันทรเสนา นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 3 และ อ.ดร.มานิดา สว่างเนตร
     2. บทความเรื่อง การสังเคราะห์วัสดุเซรามิกส์ชีวภาพกลุ่มแคลเซียมฟอสเฟตจากเปลือกหอยเชอรี่ด้วยวิธีการแบบแห้ง ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ด้าน Materials Engineering  ผลงานของ  นายภาณุ  ลีลาถาวรชัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 4 และ อ.ดร.ธีรวัฒน์  เหล่านภากุล
     3. บทความเรื่อง การหาขนาดการสั่งผลิตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าหลากหลายชนิด ภายใต้การล้าสมัยอย่างฉับพลัน  ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ลำดับที่ 2 ด้าน Operations Management ผลงานของ  นางสาวสิริกร  ประทุมทิพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 3  และ อ.ดร.ฐนวรรธน์  นิยะโมสถ
     4. บทความเรื่อง Academics – Industrial Research Collaborations in order to be Excellence in ASEAN ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ลำดับที่ 4 ผลงานของ ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์, อ.ดร.อภิชาติ บุญมา และอ.ดร.ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส
     นอกจากนี้ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้รับมอบธงเพื่อเป็นประธานการจัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2559  (IE Network Conference 2016) ภายใต้แนวความคิด “นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ประชาคมโลก (Local Industrial Innovations for Global Community) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
ข่าว :  ธีระเวทย์ พระชัย
เรียบเรียงรายงาน :จารุณี นวลบุญมา
In this article