นักศึกษาต่างชาติโครงการ IAESTE เข้าฝึกงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 Mr. Mo’ath Emad Mohammad Said นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จาก Al Hussein Technical University ประเทศจอร์แดน และ Mr. Emirhan Mahmut Ölçer นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จาก Yıldız Technical University ประเทศตุรกี เนื่องในโอกาสเข้าพบผู้บริหารคณะฯ เพื่อแนะนำตัวในการมาฝึกงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการต่างประเทศ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ

นักศึกษาดังกล่าวได้มีกำหนดการในการฝึกงาน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ Mr. Mo’ath Emad Mohammad Said  จะฝึกงาน ณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณวิชญ์ หาญพินิจศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับ Mr. Emirhan Mahmut Ölçer  จะฝึกงาน ณ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา เจตศรีสุภาพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Mr. Mo’ath Emad Mohammad Said และ Mr. Emirhan Mahmut Ölçer  เป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคด้วยการทำงานจริงในหน่วยงานภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ขององค์กร IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Association-sans-but-lucratif) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ได้มีองค์กร IAESTE Thailand  ซึ่งมีสำนักงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เป็นผู้ประสานงานหลักในโครงการนี้ โดยได้มีการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆที่สนใจจะรับนักศึกษาฝึกงานต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กร IAESTE โดยให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติตามเงื่อนไขขององค์กร ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมาได้ทำกิจกรรมทางวิชาการกับคณะฯ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับคณะฯ อีกด้วย

 

 

In this article