เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นายเชี่ยวชาญ พลศรี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ และนายจิราวัฒน์ กุระขันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันรายการ Mobile Robotics Skills Challenge Thailand 2021 การแข่งขันครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน World Skills Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท แอสเวลล์ โซลูชั่น จำกัด โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเปิดให้รับชมได้เฉพาะผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) เท่านั้น ซึ่งการจัดแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะฝีมือ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่อีกทั้งยังจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศสมาชิก World Skills Thailand การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 6 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสนามแข่งขันมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาในการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

In this article