นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 1.นายนิติศักดิ์ กู่ชัยภูมิ 2.นายพีร์พัทธ ขานทะราชา 3.นายพงศธร สุดภู่ทอง 4.นายเพิ่มพูน พูลเพิ่ม 5.นายศุภณัฐ เอการัมย์ 6.นายพศวัต ลลิตลัคนกุล 7.นายอมรฤทธิ์ ตั้งฤดี 8.นายแทนไทย จิตต์ประทุม 9.นายเมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ โดยมี ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายในการแข่งขันโครงการ “TRUE 5G ROBOTCS BOOT CAMP” ได้รับรางวัลสนับสนุน 20,000 บาท

โครงการฯ นี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านกลไกต่างๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมทักษะความเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการยุคใหม่ให้กับนักศึกษา ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น โดยเฉพาะของหุ่นยนต์จริง จำเป็นที่จะต้องมีหุ่นยนต์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อให้สิ่งที่พัฒนานั้นสามารถใช้งานได้จริง สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมที่มีคุณค่าสูง สนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงสำหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือและสร้างชื่อเสียงด้านนวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่ร่วมโครงการ

In this article