ผลงานโปรแกรมตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงโดยใช้กล้องวงจรปิด ของนายเจษฎา คำผอง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งมี รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร รศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม และว่าที่ร้อยตรีปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงาน MOST Innovation Award 2019 ระดับประเทศ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้งาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2019 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และเป็นผู้มอบรางวัลการประกวดผลงาน MOST Innovation Award 2019 ระดับประเทศ
ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของ สอว. และบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในด้านต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สอว. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วย ตลอดจนการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2019) 2 สาขา ได้แก่ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม และสาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิงพาณิชย์ ให้แก่บริษัทหรือผู้ประกอบการที่ได้รับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

In this article