บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 3