ประกาศและระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 ระเบียบลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562
  ระเบียบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2562
  ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และเซลล์เพาะเลี้ยง 

 

ที่มา : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข.

 

 

 

ประกาศและระเบียบต่างๆ ของคณะ

 

 การให้รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

 

ที่มา : กองทุนวิจัย คณะวิศวฯ

 

 

 

เจ้าของเรื่อง :  หทัยภัทร ไชยนาพันธ์  โทร. 043-009-700 ต่อ 50217 หรือ เบอร์ภายใน 50217  email: hatach@kku.ac.th