ด้วย รัฐบาลจีนได้เสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565/2566 แก่บุคลากรไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขอให้ประชาสัมพันธ์และพิจารณาให้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับทุนจำนวนทุนละ 1 คน

โดยทุนการศึกษามี 2 ประเภท คือ

1.ทุนรัฐบาลจีนผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รหัสทุน Agency Number 7642
โดยเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรแลกเปลี่ยนระยะเวลาหนึ่งปี จำนวน 1 ทุน

2. ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน รหัสทุน หรือ Agency Number 7641

ทั้งนี้ ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ลิ้งค์

https://drive.google.com/drive/folders/1L3f5xNICTXiSidVPzsxmvpOxeewAWKS

และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภายในวันศุกร์ที่ 23ธันวาคม 2565

In this article