ด้วย Tokyo City University ได้ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา “”Gotoh Education Cooperation Tokyu Group Scholarship” สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก ณ Tokyo City University ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งทุนดังกล่าวจะสนับสนุนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 เยนต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นอกจากนั้นทุนยังกล่าวยังยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียนการศึกษา อีกทั้งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าที่พักอีกด้วย

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1. มีความโดดเด่นทั้งในแง่ของผลการเรียนและความประพฤติส่วนตัว และเป็นผู้ที่คาดว่าจะสร้างประโยชน์ด้านการวิจัยในระดับสากลให้กับมหาวิทยาลัย
  2. จะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนที่สูงและคิดเป็นผู้ที่มีการเรียนสูงสุดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์แรกของมหาวิทยาลัย (ซึ่งจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลำดับที่เป็น 10 เปอร์เซ็นต์แรกของประเทศนั้นๆ)
  3. จะต้องเป็นผู้มีหนังสือรับรองจากอธิการบดีเพื่อรับรองผลการศึกษาที่ถือว่าเป็น 10 เปอร์เซ็นต์แรกของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก ณ Tokyo City University ประเทศญี่ปุ่น
  5. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนอื่นใด

 

นักศึกษาที่สนใจที่จะสมัครับทุนจะต้องยื่นเอกสารการสมัครที่จำเป็นทุกอย่าง รวมถึง Transcripts และหนังสือรับรองจากอธิการบดี  ทั้งนี้ก่อนการสมัครนักศึกษาจะต้องยื่นแบบฟอร์ม “Prior Consultation Form (Form D)” เพื่อที่จะแจ้งขอบข่ายความสนใจการทำวิจัยที่จะทำเมื่อมาศึกษา ณ Tokyo City University และนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติจากว่าที่ supervisor ณ Tokyo City University ก่อน

*ทาง Tokyo City University มีสิทธิ์ปฎิเสธการรับเข้าของ Supervisor ได้หากท่านนั้นได้รับนักศึกษาเข้าเต็มจำนวนแล้ว*

นักศึกษาจะต้องส่ง Prior Consultation Form (Form D) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. (โดยอ้างอิงเวลามาตรฐานของญี่ปุ่น (JST)

ส่งใบสมัครทั้งหมด (Form A, B, C) ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น. (โดยอ้างอิงเวลามาตรฐานของญี่ปุ่น (JST)

 

นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนนั้น จะต้องสมัครเข้าศึกษา ณ Graduate School ของ Tokyo City University (แยกต่างหากจากการสมัครทุน) ซึ่งการสมัครเข้าศึกษาต่อเริ่มเปิดให้สมัครตั้งเดือนกันยายน 2564 นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.tcu.ac.jp/english/admission/graduate/index.html

 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือโทรภายใน 50215 หรืออีเมล kookkai@kku.ac.th

 

ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download แบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1gCZTsekobdhF_khqdpmXC-RU0Wx67-6w?usp=sharing

In this article