ด้วย กองการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับปริญญาตรี มีโอกาสเข้าร่วมการศึกษา ในสถาบันต่างประเทศ ทั้งการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ฝึกงาน หรือฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นประชากรที่มีศักยภาพของอาเซียนและประชาคมโลก

 

โดยให้ทุนการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อไปทำกิจกรรมกับสถาบันต่างประเทศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือแบบ Virtual ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือแบบผสมผสาน โดยให้เทียบเคียง 1 สัปดาห์ ของการแลกเปลี่ยนในสถานที่จริงเท่ากับ 15 ชั่วโมงของการแลกเปลี่ยนแบบเสมือนจริง โดยสนับสนุนนักศึกษาที่ไปทำกิจกรรมในประเทศ ลาว กัมพูชา เวียดนาม เหมาจ่ายไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และประเทศนอกเหนือจากนั้นไม่เกินสองหมื่นบาท

 

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสมัครแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://iad.kku.ac.th/outboundexchange/

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

In this article