ด้วย Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2565 (Spring 2022) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยน มี 2 ประเภท ดังนี้

 

  1. 1. Course A Students สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในรายวิชาที่สัมพันธ์กับที่นิสิตศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยรายวิชาในหลากหลายสาขา ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตรง
  2. 2. Course B Students สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและต้องการเพิ่มพูนทักษะในด้านความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์และไม่ต้องเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
  2. 2. ผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด
  3. 3. หลักฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น)
  4. 4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
  5. 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้

 

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/

และสามารถ Download เอกสารใบสมัครและเอกสารอื่นๆ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/18PHy7MSHlTnK4uqUHiOH2TlAk0uW88Zb

 

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 

In this article