ด้วย Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (Spring 2022) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนมี 4 ประเภท ดังนี้

 

  1. 1. SPACE-E Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 3 ขึ้นไป โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ CEFR B2, TOEFL ITP 530, IELTS 5.5 (Overall), TOEFL iBT 72, TOEIC 740
  2. 2. General Exchange Student สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และต้องการไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นิสิตกําลังศึกษาอยู่
  3. 3. SPACE-ECON สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเน้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและกฏหมายเชิงธุรกิจ
  4. 4. SPACE-SE สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเน้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพขั้นสูง ทั้งนี้ผู้สนใจต้องทำการติดต่อกับผู้ดูแลหลักสูตรก่อนการสมัคร

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเมิตมได้จาก

https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space/

และ Download เอกสารและใบสมัครได้จาก

https://drive.google.com/drive/folders/1mRFlZ3QbdMDfOuf0Sm7A8BP4ZWS92PlC

 

ผู้สมัครจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดศึกษารายละเอียดให้รอบคอบหรือสอบถามเพิ่มเติม พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564

In this article