ด้วย National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Exchange Student Programs (Spring – 2023) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรเบื้องต้น ดังนี้

 

1.โครงการ Program for Academic Exchange (PAX)  : สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ NCHU และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในภาษาจีนและวัฒนธรรมของไต้หวัน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน

 

2.โครงการ Lab Exchange : สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์แลกเปลี่ยนการทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของ NCHU

 

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1WAAS3cI706uka1TBUGH8hwqKReb33O8X

 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โปรดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่  5  ตุลาคม 2565

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณ ติดต่อคุณสิรินญา นักวิเทศสัมพันธ์กองการการต่างประเทศได้ที่ e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

In this article