ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Ewha Womans University Exchange Program for Spring 2022 ณ ประเทศเกาหลี  ซึ่งมีกำหนดการเรียนการสอนในระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2565 โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เอง เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครพร้อมส่งประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร (Resume) โดยระบุ e-mail address ที่จะใช้ในการสมัครออนไลน์ ผ่านคณะต้นสังกัด โดยแต่ละคณะฯมีสิทธิ์เสนอชื่อไม่เกิน 1 คน

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด และพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  1. 1. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. 2. มีผลการเรียน GPA อยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
  3. 3. มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ หรือ เกาหลี)
  4. 4. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) จากคณะต้นสังกัด
  5. 5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ เป็นต้น

 

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1xrI8oiFgLGWA9Fy4khE3_dFUoGzoI05i

และส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

 

(Ewha Womans University รับสมัครทาง online เท่านั้นแต่ต้องเสนอชื่อผ่านมหาวิทยาลัยก่อน)

*โครงการอาจมีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไปได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19*

In this article