ด้วย National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Exchange Student Programs (Spring – 2022) ประจำปีการศึกษา 2565 และได้ให้แต่ละคณะฯมีสิทธิ์เสนอชื่อไม่เกินคณะละ 1 คน  ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรเบื้องต้น ดังนี้

1.โครงการ Program for Academic Exchange (PAX)  : สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ NCHU และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในภาษาจีนและวัฒนธรรมของไต้หวัน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน

2.โครงการ Lab Exchange : สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์แลกเปลี่ยนการทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของ NCHU

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1SfBPcnZqV80Cvg411HS9TW8Ow9JLoeHe

ผู้สนใจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถส่งเอกสารการสมัคร ได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรภายใน 50215

In this article