📢📢📢 [[ประชาสัมพันธ์]] การรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) ประจำปี 2563 รอบที่ 2

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มข.โดย กองบริหารงานวิจัย เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) รอบที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหลังจบการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ให้มีความสามารถด้านการวิจัยและเพื่อเข้าสู่อาชีพนักวิจัยหรือเป็นนักวิชาการ

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://kku.world/96c8n  และยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ทาง e-mail : somtho@kku.ac.th ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมหวัง ทองนำ โทร.42127, 081-0530452

In this article