[[ประชาสัมพันธ์]] การเปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021)

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences/Humanities) และ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) เพื่อส่งเสริมให้การวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2292 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 2 กันยายน 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนและยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://nriis.nrct.go.th ได้ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

ข้อควรระวัง ให้เลือกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS)

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์หมายเลข 02-5612445 ต่อ 607
ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 02-5762285 และ 02-5612445 ต่อ 207

 

 

In this article