[[ประชาสัมพันธ์]] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในโครงการ Lunch Talk หัวข้อ “4 หนุ่ม 4 มุม Research Program กับนักวิจัยหนุ่มวิศวะรุ่นใหม่”

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ Lunch talk การเสวนาในหัวข้อ “4 หนุ่ม 4 มุม Research Program กับนักวิจัยหนุ่มวิศวะรุ่นใหม่” ขึ้น

ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.วรายุทธ คัมภีราวัฒน์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. อ.ดร.จงกฤษฏ์ จงอุดมการณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. อ.ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4. อ.ดร.กฤษณรัช นิติสิริ           สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

✒️ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/aq8ww

รูปแบบการเข้าร่วม : สามารถเลือกแบบออนไลน์ หรือ เข้าร่วมฟังที่ห้อง
เข้าร่วมได้ทาง Zoom Meeting  https://kku.world/iw2h0

In this article