[[ประชาสัมพันธ์]] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมรองรับการใช้งานทั้งในด้านการเรียนการสอนภายในคณะ ด้านการให้บริการวิชาการภายนอกคณะ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้บริการเครื่องมือวิจัยในห้องปฏิบัติการ

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตามกำหนดการ และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/du2qi

หมดเขตลงทะเบียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณนันทรัตน์ จิตระการ งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรม โทร 48222 หรือ คุณสุกฤตา มหาหิง งานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ โทร 50217 โทรศัพท์มือถือ 061-024-5111

In this article