[[ประชาสัมพันธ์]] บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปี 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม)

โดย BCG Model เป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4299
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 สิงหาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณกุลจิรา อรุณสกุล โทรศัพท์: 02 109 5432 ต่อ 871 e-mail: pmu_c@nxpo.or.th

In this article